سرافون کوتاه مجلسییقه vشکل راه راه بغل توریدو رنگ مشکی و سفیدجنسژاکارت پفکیدرجه ۱ عالی کاره برندفری سایز ۳۸_۴۰_۴۲قیمت فقط ۳۵ هزار تومانارسال به کلیه شهرستانها هر روز صبحارسال در شهر رشت هر روزه تا ساعت ۲۰برای خرید ۷۰ هزار تومان ارسال رایگان #لباس #زنانه #سرافون #مجلسی #ارزان #رشت