روسری نخی ریشه پرزی ، فوقالعاده نرم و لطیف و خنک قواره ۱۴۰ برند نایریکا