شال نخی لب ترک

برند نایریکا.

دو متر در ۸۰ سانتی متر