روغن دانه ی شلغم بسیار پر طرفدار گرفته شد. برای سفارش و اطلاعات بیشتر دایرکت در خدمت هستم.www.roghandoon.ir