روغن های کنجد در اندازه های نیم ،یک و دو لیترییک لیتر ۲۹هزار توماننیم لیتر ۱۵هزارتومان دولیتر بدون لرد ۶۰هزارتومان ارسال به تمام نقاط کشور۰۹۳۶۰۰۷۷۶۷۰علی گل