عید فطر بر همگان مبارک


#عید_سعید_فطر

عید فطر است بگو فطریه‌مان گردن ڪیست

هر دو عمریست ڪه مهمان دل هم شده ایم