جا کلیدی کچه ال آرت ساخته شده از الیاف مصنوعی درجه یک 

ابعاد آویز عروسک درج شده است.