#فابریک #آیفون #فروش #محدود #سفارش : #دایرکت #قیمت : ۵۷ #هزار #تومان