#عمر #بیشتر #کابل شارژ با نگه دارنده ی کابل. #ضد #آب #سفارش : #دایرکت #قیمت : ۲۵ #هزار #تومان